Согласие на обработку персональных данных


Es apliecinu:

1. Ar šī pieteikuma aizpildīšanu es apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.

2. Es apliecinu, ka esmu informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību.

3. Es apliecinu, ka esmu informēts, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu, kā arī par svešu personas datu neatļautu izmantošanu var tikt piemērota atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Apstiprinu iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka esmu darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu.

5. Es apstiprinu, ka mana rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt manas lēmuma pieņemšanas spējas.

6. Es piekrītu šādu klientu datu apkopošanai:

6.1. Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, utt.)

6.2. Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt.)

6.3. Profesionālie dati (piem., izglītība, darba vieta, nodarbošanās utt.)

6.4. Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem, bankas konta pārskats, VSAA izziņa utt.)

6.5. Dati attiecībā uz manu(-iem) apmeklējumu(-iem) un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem CakeCredit.lv.

7. Es piekrītu pieteikumā norādīto personas datu nodošanai šādiem sadarbības partneriem:

7.1 Mani personas dati, kuri ir minēti 6. punktā, tiek nodoti šādiem sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Ar šo apliecinu, ka esmu izlasījis sadarbības partneru datu apstrādes principus un tie man ir saprotami. Sadarbības partneru saraksts:

SIA Grand Credit reģ. Nr.50003952521
SIA Finanšu Investīcijas reģ. Nr. 40103342876
SIA Latvijas Hipotēka reģ. Nr.40103162565
AS Money Express Credit, reģ. Nr. 40103326532
SIA FZ CAPITAL, reģ. Nr. 40003726262

8. Es piekrītu šādiem klientu datu apstrādes mērķiem:

8.1. CakeCredit.lv apstrādā pieteikumā norādītos personas datus un pieteicēja iesniegto informāciju, lai nodotu tos 7.1. punktā minētajiem sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai un saņemtu kreditēšanas piedāvājumus.

8.2. 7.1. punktā minētie sadarbības partneri veiks manu personas datu apstrādi šādos nolūkos: lai veiktu manu identifikāciju un izpēti, izvērtētu manu maksātspēju, sagatavotu un izpildītu līgumu, realizētu prasības tiesības no noslēgtā līguma, sūtītu komerciālus paziņojumus. Manu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir: likumā noteiktie juridiskie pienākumi (tajā skaitā maksātspējas vērtēšana), līguma ar pieteicēju sagatavošana un izpilde, leģitīma interese – parāda atgūšana, kreditēšanas kompānijas tiesību realizācija tiesā, piekrišana – gadījumos, kad tā ir dota.

8.3. Komunikācijai ar CakeCredit.lv e-pastu, SMS un zvanu veidā.

8.4. Personalizētu komerciālu piedāvājumu, atlaižu, īpašo piedāvājumu un vērtīgas informācijas saņemšanai no CakeCredit.lv un tās sadarbības partneriem, kuri ir uzskaitīti 7.1. punktā. Komerciālie paziņojumi tiek sūtīti SMS, e-pastu veidā, kā arī veicot izejošos zvanus.

8.5. Mani pieteikumā norādītie un iesniegtie personas dati var tikt izmantoti, lai kreditēšanas kompānija nodotu manus datus un saņemtu pieteicēja datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, AS Crefo birojs, AS Kredītinformācijas birojs, SIA Paus Consult, SIA Firmas.lv, SIA LURSOFT un citi. Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīta papildu informācija.

9. Klientu dati tiek profilēti.

9.1. Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko kompānijas, kuras ir norādītas punktā 7.1., izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes, it īpaši, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, Klienta ekonomisko situāciju, personīgās patikas, intereses, nākotnes aktivitātes. Attiecībā uz pieteicēja maksātspēju lēmums var tikt pieņemts automatizēti, lai pēc iespējas objektīvāk to izvērtētu. Ja maksātspēja tiek novērtēta kā nepietiekama, kreditēšanas pakalpojums pieteicējam netiks sniegts.

10. Esmu informēts par datu uzglabāšanas termiņiem.

10.1. Dotā piekrišana personalizētu komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam.

10.2. Sadarbības partneri (skatīt punktu 7.1.) uzglabā klienta datus attiecīgo normatīvo aktu paredzētajā kārtībā. Mani dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam.

11. Esmu informēts par datu apstrādi un tās drošību:

11.1. Mana sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros. Lietotāja drošībai transakciju dati tiek šifrēti.

11.2. CakeCredit.lv veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Klienta personas datiem ir tikai CakeCredit.lv pilnvarotiem darbiniekiem un CakeCredit.lv sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.

11.3. Klienta datu aizpildīšanai CakeCredit.lv un piekļuvei CakeCredit.lv datu apstrādes sistēmai tiek izmantots SSL protokols.

11.4. CakeCredit.lv un sadarbības partneri, kuri minēti punktā 7.1., glabās un apstrādās personas datus Eiropas Ekonomiskajā zonā. Ja būs nepieciešams nodot personas datus apstrādei uz trešo valsti, par to iepriekš informēs, sniedzot informāciju par atbilstošajām garantijām.

12. Esmu informēts par savām tiesībām:

12.1. No dotās piekrišanas personalizētu komerciālo paziņojumu saņemšanai var jebkurā laikā atteikties kādā no šādiem veidiem:

12.1.1. Nosūtot e-pastu uz adresi info@CakeCredit.lv

12.1.2. zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālr. +371 26464755.

12.2. CakeCredit.lv pārtrauc personalizētu komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts mans pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var aizņemt līdz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.

12.3. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem man ir tiesības pieprasīt CakeCredit.lv piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt CakeCredit.lv veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz mani, un tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no CakeCredit.lv pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var veikt kādā no šiem veidiem:

12.3.1. nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi info@CakeCredit.lv

12.4. Ja es konstatēju, ka manu datu apstrādes laikā manas tiesības ir pārkāptas, man ir tiesības iesniegt pieprasījumu CakeCredit.lv vai Personas datu operatoram, lai apturētu šādu pārkāpumu.

12.5. Manu tiesību pārkāpuma gadījumā man ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.

12.6 Lai saņemtu skaidrojumu par Klienta datu apstrādi vai lai iesniegtu sūdzības, es varu sazināties ar CakeCredit.lv, rakstot uz e-pastu info@CakeCredit.lv.